Bolyai János Kutatási Ösztöndíj

Spread the love
Bolyai János Kutatási Ösztöndíj


A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA
NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET
a 156/1997. (IX. 19.) számú Kormányrendelettel létrehozott
BOLYAI JÁNOS KUTATÁSI ÖSZTÖNDÍJRA

Az ösztöndíj célja: tudományos munka megírásának vagy azzal egyenértékű kutatási témában létrehozott alkotás elkészítésének, valamint az MTA doktora cím elnyerésére irányuló felkészülésnek elősegítése. A pályázat valamennyi tudományterületen, illetőleg tudományágban benyújtható.

Az ösztöndíjra pályázhat az a felsőfokú végzettséggel rendelkező személy, aki
– magyar állampolgár, vagy határon túli magyar kutató,
– a pályázat benyújtásakor PhD, vagy azzal egyenértékű tudományos fokozatot igazoló doktori oklevéllel rendelkezik, illetve ha ekkor még nem rendelkezik azzal, de már az egyetem doktori tanácsának a fokozat odaítéléséről szóló döntése megtörtént, akkor ezt a tényt igazolja,
– a pályázat benyújtásakor még nem szerzett MTA doktora címet,
– a pályázat benyújtási határidejének időpontjáig a 45. életévét még nem töltötte be, valamint
– kutatásait magyarországi tudományos intézményben (felsőoktatási intézményben, kutatóintézetben, egyéb tudományos kutatóhelyen) kívánja végezni, és ehhez az intézmény fogadókészségéről szóló nyilatkozattal rendelkezik.
A pályázatot magyar nyelven kell benyújtani.
A pályázatot elnyert kutatók 2021. szeptember 1-jétől, az MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj Kuratóriumának kedvező döntése alapján részesülnek az ösztöndíjban.
Azok a Bolyai ösztöndíjat elnyerők, akik több mint 3 éve rendelkeznek PhD fokozattal, további támogatásra pályázhatnak a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFIH) Új Nemzeti Kiválóság Program (ÚNKP) Bolyai+ Felsőoktatási Fiatal Oktatói, Kutatói Ösztöndíjpályázat[1] keretén belül, mely pályázatok szakmai elbírálását szintén az MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj Kuratóriuma végzi.

Az ösztöndíj határozott időre (3, 2 vagy 1 évre) szól, és legfeljebb két alkalommal kapható meg. Aki korábban egy alkalommal már részesült Bolyai ösztöndíjban, az abban az esetben nyújthat be újabb pályázatot, ha az első ösztöndíjas ciklusának záró kutatási jelentése "kiemelkedő" vagy "jó" minősítésű volt.
Nem részesülhet Bolyai ösztöndíjban a pályázó, ha az ösztöndíjas időszak alatt más magyar állami és/vagy nemzetközi forrásból származó, saját személyi juttatásának kifizetésére felhasználható ösztöndíjjal is rendelkezik (ez alól kivételt jelent a Bolyai ösztöndíj kiegészítését célzó NKFIH ÚNKP Bolyai+ Felsőoktatási Fiatal Oktatói, Kutatói Ösztöndíj).
A sikeres pályázónak az ösztöndíj időtartama alatt valamely magyarországi tudományos intézménynél legalább heti 20 órás foglalkoztatásra irányuló jogviszonnyal kell rendelkeznie. Ez alól kivételt jelentenek a határon túli magyar kutatók, viszont az ő esetükben is elengedhetetlen a projektet befogadó magyarországi kutatóhely fogadókészségéről szóló nyilatkozat.
A Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény (Kvtv.) 64 § (3) bekezdése rögzíti az ösztöndíj havi összegét, amely összeg a pályázat kihirdetésének napján 124.500 Ft. A törvény 1. mellékletének a XXXIII. Magyar Tudományos Akadémia fejezetében a 2021. évre meghatározott kiadási előirányzatok terhére a 2021-ben elnyerhető új ösztöndíjak várható száma 160. Ebből a korábban már ösztöndíjban részesültek, ismétlő ösztöndíjasok tervezett száma 32. A Támogató saját forrás meglétét nem követeli meg.

A pályázat tartalmi és formai követelményei:
A pályázat fő részei a következők:
1) a pályázó személyének,

2) tudományos eredményeinek és munkássága hatásának,

3) a tervezett kutatómunkának
tárgyilagos bemutatása.

1) A pályázó személyének bemutatása érdekében pályázatához tudományos önéletrajzot nyújt be, mellékeli a tudományos fokozatáról szóló oklevél egyszerű másolatát, valamint az intézményi fogadókészséget igazoló irat eredeti példányát.

2) A pályázó tudományos eredményeinek és munkássága hatásának bemutatása az MTA Könyvtár és Információs Központ közreműködésével működtetett adatbázisban (Magyar Tudományos Művek Tára /MTMT/) tárolt tudománymetriai adatok felhasználásával történik. Az adatok az MTMT rendszeréből kerülnek áttöltésre az MTMT azonosító megadásával:

MTMT rendszerből letölthető adatok és táblázatok:
– a pályázó publikációs jegyzéke, kiegészítve a hivatkozások listájával – "teljes lista";
– a pályázó általános tudománymetriai táblázata – "összefoglaló táblázat";
a pályázó tudományterületi táblázata – "szakterületi táblázat". Amennyiben az MTMT-ben még nem rendelkezik szakterületi táblázattal, a pályázati felületen a "Tájékoztató és letöltések" menüpont alatt lévő útmutató segítségével az MTMT-ben létrehozható és utána a Bolyai pályázati rendszerben, az oldal frissítésével áttölthető.
További tudománymetriai adatok megadása:
– a Bolyai rendszerben az "Általános tudománymetriai adatok" táblázat kitöltése,
– a 4. Agrártudományok- és az 5. Orvostudományok osztálya szakterületeihez tartozó pályázók további, a szakterületükre jellemző, sajátos tudománymetriai adataikat is meg kell adják, a pályázati felületen kértek szerint.

A tudománymetriai adatoknak az MTMT-ből való importálása, illetve megadása, valamint a fenti további tudománymetriai adatokat tartalmazó táblázatok kitöltése kötelező.
A pályázó tudományos kutatói tevékenységének hatását a fentieken kívül még a következőkkel mutathatja be:
a) tudományos kutatói csoport, és/vagy program irányítása,
b) szerkesztőségi munka tudományos művek kiadásában,
c) tudományos testületekben tagság, tisztség,
d) elnyert tudományos díjak,
e) tudományos konferencia szervezése.
A pályázó megjelöli azt a tudományterületet és tudományágat, amelynek körébe tartozik tervezett kutatómunkája.

3) A pályázó éves bontású kutatási munkatervet nyújt be, amelyben ismerteti a tervezett kutatás előzményeit, a célkitűzést, bemutatja az alkalmazni kívánt módszereket és megjelöli a várható tudományos eredményeket, valamint az eredmények tudományos, illetőleg társadalmi hasznosíthatóságának jelentőségét és a végrehajtáshoz rendelkezésre álló más forrást.
A pályázat benyújtásával, elbírálásával, valamint az ösztöndíjjal kapcsolatos további részletes szabályokat, a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj Szabályzata, valamint a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj Kuratóriumának Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza. Felhívjuk a pályázók figyelmét ezek áttekintésére! A Bolyai János Kutatási Ösztöndíj Kuratóriuma (Kuratórium) felhívja továbbá a pályázók figyelmét az MTA Tudományetikai kódex megismerésére.
Pályázni az MTA Titkárság Informatikai Főosztálya által üzemeltetett elektronikus pályázati rendszer használatával lehet, amely 2021. február 10-től az alábbi internetes helyen érhető el:
http://bolyai.mta.hu

A pályázat csak abban az esetben érvényes, ha az előírt dokumentumokat kézzel aláírtan, egy példányban, postai úton is eljuttatja az alábbi címre:
MTA Titkárság, Kutatási Pályázatok Osztálya, 1051 Budapest, Nádor u. 7.
A borítékon szíveskedjék feltüntetni: "Bolyai pályázat".

Rögzítési határidő:
2021. március 12. déli 12 óra (közép-európai idő szerint)
Ezt követően a pályázati anyagok nyomtatására még van lehetőség.

Benyújtási határidő:
az aláírt dokumentumok postára adásának határideje (a postabélyegzés legkésőbbi időpontja): 2021. március 19.
A pályázat benyújtásának díja nincs. A honlapon elkészített elektronikus pályázat kizárólag az eredeti aláírásokkal ellátott és határidőre beküldött nyomtatott példánnyal együtt érvényes, amennyiben az formailag és tartalmilag megfelel a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj Szabályzatban előírtaknak. A késedelmesen, valamint a formailag nem megfelelő, hiányosan benyújtott pályázatok szakértői elbírálására nem kerül sor.

A pályázattal kapcsolatosan további információ kérhető az MTA Kutatási Pályázatok Osztályán Szabó Fannitól (telefon: +36-1-411-6367, e-mail: szabo.fanni@titkarsag.mta.hu), valamint matematika és természettudomány területére pályázók esetében Szabó Erikától (telefon: +36-1-411-6287, e-mail: szabo.erika@titkarsag.mta.hu).
https://mta.hu/bolyai-osztondij/palyazat-a-magyar-tudomanyos-akademia-bolyai-janos-kutatasi-osztondijanak-elnyeresere-2021-ben-111217